bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.10.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Regulamin Organizacyjny

 

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Przasnyszu

 

 

 

 

 

Ustalił: Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Przasnyszu

 

 

 

 

 

 

W uzgodnieniu z: Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

z/s w Siedlcach

 

 

 

 

 

 

28 kwietnia 2010 roku

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu działa w szczególności na podstawie:

 

1)    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z póĹşn. zm.);

 

2)    zarządzenia nr  1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r.             w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );

 

3)    niniejszego regulaminu.

 

§ 2

 

1.    Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przasnyszu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

 

2.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

1)    powiecie – należy przez to rozumieć powiat Przasnysz;

 

2)    Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu;

 

3)    Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu;

 

4)    Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 11, 12 i 13 Regulaminu;

 

5)    kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zespołem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

1.    Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.

 

2.    Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

 

1)    wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

2)    jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

3)    wynikających z odrębnych ustaw.

 

3.    Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

 

4.    Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu;

 

5.    Siedziba Inspektoratu mieści się w Przasnyszu.

 

 

Rozdział II

Organizacja Inspektoratu

 

§ 4

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.

 

2. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

 

3.     Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

 

 

Rozdział III

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

 

§ 5

 

1.    Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.

 

2.     Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

 

1)    zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

 

2)    reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

 

3)    wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;

 

4)    udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

 

5)    zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

 

6)    zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

 

§ 6

 

1.    W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza. 

2.    W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.

3.    Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

 

1)     Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych produktów zwierzęcych;

 

2)     Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych;

 

           3)  Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

 

4.  Zastępcy Powiatowego Lekarza bezpośrednio podlega:

 

                Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.

 

§ 7

 

1.      Kierownicy  odpowiadają za:

 

1)    należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;

 

2)              porządek i dyscyplinę pracy;

 

3)    merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

 

2.    Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§ 8

 

1.    Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

 

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

 

3.    Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

 

1)pracownika zajmującego się sprawą,

 

2)kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

 

3)głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe;

 

4)radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

 

4.    Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

1)pracownika zajmującego się sprawą;

 

2)kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;

 

3)głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

 

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa  w § 6 ust. 2, oraz

2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

 

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

 

 

 

§ 9

 

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

 

 

§ 10

 

1.    Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.

 

2.    Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

 

Rozdział IV

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

 

§ 11

1.    Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

 

I. W zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaĹşnych:

 

1)    Przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie innej dokumentacji dotyczącej chorób zakaĹşnych  zwierząt, prowadzenie dochodzeń epizootycznych, podejmowanie środków mających na celu ich zwalczanie.

2)    Prowadzenie i ogranizowanie monitoringu chorób zakaĹşnych zwierząt.

3)    Prowadzenie kontroli czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, lekarzom  wolnopraktykującym z zakresu zwalczania chorób zakaĹşnych.

4)    Prowadzenie dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zwalczania chorób zakaĹşnych zwierząt.

5)    Opracowywanie projektów decyzji dotyczących przedmiotowego zakresu.

6)    Planowanie wydatków budżetowych na zwalczanie chorób zakaĹşnych zwierząt.

7)    Sporządzanie i aktualizacja powiatowych planów zwalczania chorób zakaĹşnych zwierząt na potrzeby centrum kryzysowego.

8)    Zwalczanie chorób zakaĹşnych zwierząt łownych.

9)    Współpraca ze służbą zdrowia oraz organizacjami i instytucjami współdziałającymi w szczególności w zakresie zwalczania zoonoz.

10) Organizowanie i nadzór nad odkażaniem profilaktycznym, wstępnym i końcowym.

11) Nadzór nad obrotem wewnątrzwspólnotowym zwierząt i artykułów zwierzęcego pochodzenia oraz ich wywozem.

12) , współpraca z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa w Przasnyszu.

13) Prowadzanie magazynku z „rezerwą epizootyczną” - odzież ochronna, drobny sprzęt itp.

 

II.    w zakresie ochrony zwierząt i higieny materiału biologicznego:

1)  Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, dobrostanem zwierząt w szczególności w trakcie chowu, obrotu i transportu. Przeprowadzanie kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta w zakresie minimalnych wymogów utrzymania zwierząt;

 

2) Sprawowanie nadzoru nad podmiotami podlegającymi nadzorowi z mocy aktualnych przepisów zawartych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaĹşnych w szczególności zajmującymi się:

 

a) zarobkowym przewozem zwierząt lub przewozem zwierząt wykonywanym w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,

b) organizowaniem targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

c) obrotem zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej,

d) prowadzaniem miejsc gromadzenia zwierząt,

e) wykorzystywaniem materiału biologicznego (punkty unasieniania zwierząt),

f) prowadzeniem punktów kopulacyjnych, (nadzorowanie badań buhajów, knurów, ogierów i tryków będących na punktach kopulacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

g) utrzymywaniem zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt z wyjątkiem gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka,

 

3)  Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych.

4)  Nadzór nad obrotem wewnątrzwspólnotowym zwierząt i artykułów  

zwierzęcego pochodzenia oraz ich wywozem.

5) Współpraca z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa w Przasnyszu.

6) Prowadzenie kontroli czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, lekarzom wolnopraktykującym z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaĹşnych.

7) Prowadzenie dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości w powierzonym zakresie.

8) Opracowywanie projektów decyzji.

9) Współpraca ze służbą zdrowia oraz organizacjami i instytucjami współdziałającymi.

 

 

 

III.  w zakresie nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt ( IRZ ) oraz cross-compliance

1)  Egzekwowanie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt i   aktów prawnych wydanych na jej podstawie, na poziomie gospodarstw rolnych; współpraca z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji     

Rolnictwa w Przasnyszu, przeprowadzanie kontroli na miejscu w siedzibie stada;

2)  Kontrola wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) w obszarze identyfikacji bydła, swiń, owiec i kóz związanych z płatnościami w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, przeprowadzanie kontroli na miejscu w siedzibie stada;

3)  Sporządzanie i przedstawianie do zatwierdzenia harmonogramów kontroli;  

4)  Opracowywanie projektów decyzji z zakresu powierzonych obowiązków,

prowadzenie dalszych czynności z tym związanych;

                                             

 

2.    W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

 

1)    Inspektor do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaĹşnych – koordynator zespołu;

2)    Inspektor do spraw  zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaĹşnych;

3)    Inspektor do spraw ochrony zwierząt oraz higieny materiału biologicznego;

4)    Kontroler weterynaryjny wykonujący zadania z zakresu IRZ oraz cross-compliance.

 

 

 

§ 12

 

1.     Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

 

I.  w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności;

 

1)      Nadzór nad bezpieczeństwem żywności zwierzęcego pochodzenia w zakresie ustawowych obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej, jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt oraz nad podmiotami zajmującymi się wytwarzaniem pasz i ich obrotem.

2)      Sprawowanie nadzoru nad podmiotami podlegającymi nadzorowi z mocy aktualnych przepisów zawartych w ustawie o produktach pochodzenia zwierzęcego, oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności.

3)      Prowadzenie kontroli czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, lekarzom  wolnopraktykującym z zakresu higieny żywności i higieny pasz.

4)      Nadzorowanie i kontrolowanie pod względem sanitarno – weterynaryjnym pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, materiałów pomocniczych oraz produkcji, magazynowania, transportu, higieny osobistej pracowników, odzieży ochronnej w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym dla ochrony zdrowia publicznego.

 

 

5)      Kontrola podmiotów zajmujących się utrzymywaniem zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku produktów pochodzących z tych zwierząt - kontrola gospodarstw pod względem spełniania warunków weterynaryjnych przy produkcji mleka surowego.

6)      Nadzór nad jakością mleka surowego wprowadzanego do produkcji w zakresie ogólnej liczby drobnoustrojów oraz liczby komórek somatycznych.

7)      Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych w formie programu SPIWET oraz EXCEL, oraz terminowe przekazywanie informacji w nich zawartych do WIW z/s w Siedlcach.

8)      Pobieranie prób surowców i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzenie badań organoleptycznych oraz posyłanie pobranych prób do badań laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami i wytycznymi w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych.

9)      Analizowanie wyników badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach nadzoru, jak również badań własnych producenta.

10)  Prowadzenie monitoringu pozostałości leków weterynaryjnych, substancji niedozwolonych w surowcach zwierzęcego pochodzenia oraz prowadzenie urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt.

11)  Wydawanie stosownych zaleceń w oparciu o przeprowadzone kontrole.

12)  Przygotowanie projektów decyzji.

13)  Ścisła współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonego nadzoru.

14)  Nadzór nad obrotem wewnątrzwspólnotowym zwierząt i produktów zwierzęcego pochodzenia oraz ich wywozem.

15)  Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju.

16)  Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, rejestrów i sprawozdawczości,

 

 II.  w zakresie bezpieczeństwa pasz i ubocznych produktów zwierzęcych:

     

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz  rozporządzeń 183/2005, 1831/2004, 882/2005, 1774/2002, 999/2001;

2. realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz;

3. raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz;

4. nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze;

5. prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005;

6. nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach;

7. nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005;

8. nadzór nad obrotem paszami;

9. aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz;

10.nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego;

11.nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych;

12.nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych;

13.nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1774/2002;

14.nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzącymi ze środków transportu międzynarodowego (jeśli dotyczy);

15.nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 23 rozporządzenia 1774/2002;

16.nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby;

17.nadzór nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;

18.współpraca z Wojewódzkim Inspektorem ds. Pasz i/lub Utylizacji oraz Farmacji w zakresie kompetencji;

19.współpraca z innymi Powiatowymi Inspektorami ds. Pasz i Utylizacji w zakresie kompetencji;

20.utrzymywanie roboczych kontaktów z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Handlową;

21.współpraca z laboratoriami ZHW w zakresie kompetencji;

22.prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;

23.aktualizacja list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji;

24.organizowanie działań powiatowego inspektoratu weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniem i obrotem pasz oraz problematyką zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

 

2.    W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

 

1)    Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

– koordynator zespołu

 

2)    Kontroler weterynaryjny wykonujący zadania z zakresu bezpieczeństwa  pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.

 

§ 13

 

1.    Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych należy:

 

1)    planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych dla Inspektoratu;

2)    przygotowywanie korekt dotyczących planowania;

3)    prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z ustawą z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223), a w sczególności:

a) opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości Inspektoratu,

b) prowadzenie na podstawie dowodów ksiegowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porzadku chronologicznym i systematycznym,

c) wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,

d) sporządzanie sprawozdań finansowych,

e) gromadzenie oraz przechowywanie dowodów ksiegowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

4)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

5)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

6)    prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji i umorzeń środka trwałego;

7)    sporządzanie list płac dla pracowników Inspektoratu;

8)    naliczanie i wypłata pracownikom zasiłków należnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

9)    naliczanie i potrącanie w listach płac, podatku dochodowego od osób fizycznych, od wynagrodzeń wypłacowych pracownikom oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych z Urzędami Skarbowymi;

10) prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Inspektoratu;

11) wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych i innych o wypłacanych wynagrodzeniach;

12) sporządzanie sprawozdawczości finansowej Inspektoratu;

13) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu;

14) prowadzenie ewidencji finansowej i ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

15) wysyłanie (po uzyskaniu informacji od odpowiedniego stanowiska pracy do spraw pracowniczych) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmian danych osób ubezpieczonych oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy,

 

16) nadzór nad majątkiem Inspektoratu, polegającym w szczególności na przyjmowaniu majątku w imieniu inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub jednostkom;

17) gospodarowanie mieniem i i obiektem zajmowanym przez Inspektorat;

18) planowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz Inspektoratu;

19) planowanie i podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe;

20) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;

21) prowadzenie zaopatrzenia dla Inspektoratu;

22) planowanie remontów, modernizacji, konserwacji, prac budowlanych w nieruchomości będącej własnością Inspektoratu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i prawem budowlanym;

23) zabezpieczenie obiektu Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami;

24) gospodarka odpadami;

25) prowadzenie spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem sprzętu oraz urządzeń technicznych i teletechnicznych;

26) prowadzenie spraw pieczęci, stempli i tablic urzędowych;

27) prowadzenie magazynu zakładowego i ewidencji ilościowej;

28) prenumerata czasopism i wydawnictw;

29) wysyłanie korespondencji umieszczonej w zaklejonych i zaadresowanych kopertach, a w przypadku korespondencji doręczanej „ za potwierdzeniem odbioru”, także z wypełniony drukiem „ za potwierdzeniem odbioru”;

30) prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką pojazdów samochodowych będących własnością Inspektoratu, a w szczególności paliwa oraz zakupy, rejestracja, ubezpieczenia komunikacyjne, karty drogowe, okresowe przeglądy techniczne, remonty i naprawy doraĹşne samochodów;

31) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości; 

32) rejestracja zarządzeń Powiatowego Lekarza;

33) rejestracja porozumień zawartych przez Powiatowego Lekarza;

34) opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu, Regulaminu Pracy, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

35) sporządzanie sprawozdawczości o stanie i zmianie zatrudnienia Inspektoratu;

36) sporządzanie sprawozdania z działalności Inspektoratu i informacji o realizacji zadań inspekcji w terytorialnym zakresie działania po otrzymaniu cząstkowych sprawozdań od poszczególnych zespołów Inspektoratu;

37) prowadzenie spraw zwiazanych z naborem w służbie cywilnej, w tym:

a) przygotowywanie informacji o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej oraz ich upowszechnianie;

b) sporządzanie list kandydatów na wolne miejsca w Inspektoracie oraz informacji o wynikach naboru;

38) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu;

39) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Inspektoratu;

40) prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu;

41) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników;

42) wnioskowanie na podstawie posiadanej dokumentacji o wypłatę przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

43) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Inspektoratu w zakresie należącym do pracodawcy;

44) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;

45) ewidencjonowanie obecności i miesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników Inspektoratu;

46) ewidencja urlopów pracowników Inspektoratu;

47) wydawanie dokumentów potwierdzających opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownikom Inspektoratu;

48) przygotowywanie dokumentów nowo zatrudnionych pracowników do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego, zmian danych osób ubezpieczonych oraz do wyrejestrowania z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy;

- w zakresie działania sekretariatu:

49) zapewnienie właściwej organizacji pracy sekretariatu, w tym w szczególności:

a) nadzór nad przygotowaniem i bbsługą spotkan i narad Powiatowego Lekarza,

b) organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów,

c) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;

50) obsługa telefonów, poczty elektronicznej, przyjmowanie i nadawanie faksów;

51) przyjmowanie korespondencji, jej rejestracja w dzienniku korespondencyjnym oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym, zgodnie z adnotacją dokonaną przez Powiatowego Lekarza;

52) prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Powiatowego Lekarza;

53) sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie;

54) prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Inspektoracie oraz zbioru protokołów tych kontroli;

55) wypisywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;

56) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych  i w ustawie o rachunkowości oraz realizację zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości, w szczególności zgodnie z ust. 1 pkt. 1 – 15 zadań zespołu do spraw  do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych.

 

3.    W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

 

1)    Główny księgowy – koordynator zespołu;

2)    z-ca głównego księgowego;

3)    Referent do spraw administracyjnych.

                                                           

 

 

  

§ 14

 

 Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

 

 

  1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( Dz. U. Z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z póĹşn. zm.);
  2. udział w rokowaniach, których celem jest nawiazanie, zmiana lub rozwiazanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów;
  3. nadzór prawny nad egzekucją należności Inspektoratu;
  4. występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowego Lekarza w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
  5. opracowywanie aktów prawnych na podstawie przedłożonych przez właściwych pracowników założeń-propozycji regulacji;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

 

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników:

 

1.    Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1.

2.      Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2.Opublikował: Jacek Pogorzelski
Publikacja dnia: 05.10.2010
Podpisał: Jacek Pogorzelski
Dokument z dnia: 05.10.2010
Dokument oglądany razy: 5 327